Svenska skatteverket fungerar som ett kontrollerade väsen gällande finansiella och skattemässiga ärenden. När det kommer till företagande, och i detta fall handel där försäljning sker genom att man får betalt i kontanter för varor eller tjänster, är det skatteverket som kontrollerar ordningen. De kan utan föranmälan göra ett så kallat tillsynsbesök hos ett företag för att kontrollera att det bedrivs en lagligt korrekt verksamhet. I denna kontroll ser skatteverket över företagets kassaregister och säkerställer att detta uppfyller skatteverkets föreskrifter och bestämmelser.

Om skatteverket dyker upp på ett tillsynsbesök hos företaget måste man som näringsidkare lämna viktiga upplysningar som behövs för att besöket ska vara till någon nytta. Det kan bland annat handla om:

  • Tillsyn kontrollerUpplysningar angående existerande kassaregister och kontrollenheter där den lokala verksamheten bedrivs. Det krävs alltid att man även visar tillhörande dokumentation som modellbeteckning och identifikationsnummer på apparaten.
  • Uppvisande av kontrollkoder som registrerats för varje kvitto från kassaregistret. Skatteverkets kontrollenhet är den som sänder koden till företagets kassaregister som i sin tur matar ut samma kod på journalremsan eller i det så kallade journalminnet. Man ska dock komma ihåg att det finns tre olika varianter av kassaregister, vilket innebär att koden även kan återfinnas på kassakvittot.

Kontrollbesök kan ske oanmält för att säkerställa att de näringsidkare som är förpliktade att använda kassaregister gör det och på rätt sätt. Det får endast ske i verksamheter med affärslokaler som är tillgängliga för allmänheten, några klassiska exempel är alla typer av butiker och restauranger. Ett av de främsta syftena med ett kontrollbesök är att se till hur själva kassaregistret används. I det tidigare fallet med tillsynsbesök handlar det om att skatteverket kontrollerar apparaten som sådan. Ett vanligt förekommande moment som görs vid kontrollbesök är bland annat att räkna kunder, vilket exempelvis kan handla om att skatteverkets tjänsteman observerar hur många rätter som serveras under en dag på en restaurang. Kontrollköp är ett annat moment som innebär att ett eller flera inköp görs av tjänstemannen för att senare jämföra dessa med registrerade uppgifter från kassaregistret. Tjänstemannen kan även ”i smyg” kontrollera om kvitto erbjuds till kunderna, detta kallas i dessa termer för kvittokontroll och sker alltså utan att näringsidkaren nödvändigtvis vet om det. Slutligen bör kassainventering nämnas som en viktig detalj i skatteverkets kontrollbesök, vilket endast får ske om näringsidkaren ger sitt samtycke till inventeringen. Övriga moment får ske utan samtycke.